آموزش ساخت چغک های کاموایی


آموزش ساخت چغک های کاموایی ( * > * )
بریه درست کردنشان عکس ر م با دقت دنبال کنن .
برای هر چغگ از سه یا چهار رنگ باید استفاده کنن .. یگ مقوای دوازده در نه سانت برش بزنن و یگ رنگ کاموا ر از قسمت طولی و دو رنگ دگه رو از قسمت عرضی دور مقوا بپیچن.
بریه هر قسمت مطابق تصویر عمل کنن و کامواها ر روی هم قرار بدن.
بریه قسمت سینه چغک از یگ روزنامه مچاله رفته خددو مثل تصویر استفاده کنن .
بریه بستن هر قسمت از یگ تکه کاموای همرنگ استفاده کنن .
بریه پاهای چغگ از سیم و چسب استفاده کنن .. چهار تکه سیم ر کنار هم قرار بدن و با چسب به هم متصل کنن و قسمت پایینش ر به صورت پای چغکا شکل بدن و تو بدن چغک اورو جا بدن و با چسب محکم کنن.
بریه چشم چغک متنن از منجوق یا سنگهای خردو و بریه نوک متنن از سیم یا حتی یگ تخمه خردو استفاده کنن.
حالا شما یگ چغک کاموایی درن :D

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهراجمالی681

التماس دعایه زیاد راستی