بزرگراهہاے مشہد

 

تو مشہد یگ عالمہ بزرگراه درم مثل :
بزرگراه همت
بزرگراه آزادے
بزرگراه چراغچے
بزرگراه کلانترے
بزرگراه میثاق
بزرگراه غدیر
و....
ولی کل مشہدیا به کل بزرگراهہا دو چیز مگن :
1-صد متری
2-جاده سنتو
واز چخچخی بودنش در ایه که مخاطب(همو یرگہ) هم دقیقا مفهمه کدوم بزرگراه منظورشانه!!!!
اینجہ مشہده مهد بچہ زرنگا

 

مشهدی بلاگ

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
حسین

ها یره یادش به خیر تو بوستان بیسج همو پارک پنجتن خودمان کنار صدمتری مرفتم فوتبال بازی مرکدم.